fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

De Transitievergoeding | Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wat staat ons (mogelijk) nog te wachten?

Gepubliceerd op: 20.08.18

Definitieve wijzigingen

Twee wijzigingen zijn definitief. Er is een compensatieregeling bij ontslag van een langdurig zieke werknemer doorgevoerd. Daarnaast is bepaald dat er geen vergoeding meer is verschuldigd in geval van bedrijfseconomisch ontslag als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald. Onderstaand een nadere toelichting.

Compensatie bij ontslag langdurig zieke werknemer

Werkgevers, die bij ontslag van een langdurig zieke werknemer een transitievergoeding moeten betalen, kunnen met ingang van 1 januari 2020 worden gecompenseerd. De compensatie wordt door het UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De premie voor werkgevers wordt als gevolg daarvan verhoogd. De regeling geldt (met terugwerkende kracht) voor beëindigingen van dienstverbanden op of na 1 juli 2015.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar:

• aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd); of
• wijze van beëindiging (einde van rechtswege, door opzegging, ontbinding of een beëindigingsovereenkomst).

Geen vergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag met cao-regeling

Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 worden bepaald dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als de werknemer op grond van die cao recht heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken en/of uit redelijke financiële vergoeding.

Voorgestelde wijzigingen

Indien de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt aangenomen gaat er nog meer veranderen ten aanzien van de transitievergoeding. De beoogde wijzigingen staan hieronder vermeld. Het wordt waarschijnlijk pas 2020 voordat we hier daadwerkelijk mee te maken krijgen.

Tweejaarsgrens verdwijnt – opbouw vanaf eerste werkdag

Werknemers kunnen nu pas na twee jaar dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding. Het kabinet is voornemens die tweejaarsgrens af te schaffen. Dit zorgt ervoor dat werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding.

Een derde maandsalaris voor elk dienstjaar ongeacht de duur van het dienstverband

Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen. Ook als er sprake is van een arbeidsovereenkomst die langer dan 10 jaar duurt.

Nu geldt:
• voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt de werknemer een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar; en
• vanaf het tiende dienstjaar de helft van een maandsalaris per gewerkt jaar.

De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd. Deze tijdelijke regeling (tot 2020) houdt in dat werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn, voor ieder dienstjaar waarin ze ouder waren dan 50 jaar en langer in dienst waren dan 10 jaar, een opbouw van één maandsalaris per gewerkt jaar.

Aftrek Scholingskosten

De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Nu geldt de restrictie dat kosten moeten zijn gemaakt voor het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Het mag niet gaan om kennis en vaardigheden die (op een later moment) zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. Ook niet als het gaat om een andere functie dan de huidige. Dit voorschrift wordt geschrapt. Hierdoor kan dus ook scholing die is gericht op het vervullen van een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Voor scholing die gericht is op inzetbaarheid binnen de eigen functie verandert er niets. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen zowel in de huidige als in de voorgenomen situatie niet worden afgetrokken van de transitievergoeding.

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren