fbpx

#48

Accountants kantoor van Nederland!

Lees meer

#48 Accountants kantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Werkwijze

Werkwijze van de specialisten van ABIN

 

U, als cliënt, staat centraal bij ABIN. Een goede relatie met u is voor ons van groot belang. Daarbij is wederzijds vertrouwen het uitgangspunt. Daarom heeft u bij ons een vast primair aanspreekpunt: de relatiemanager. Heeft u een probleem of wilt u iets weten van een van onze specialisten? Neem dan contact op met uw relatiemanager. Deze ervaren medewerker is voor u altijd bereikbaar.

Uiteraard is uw accountant of belastingadviseur eveneens een vast aanspreekpunt. Uw relatiemanager en de verantwoordelijke accountant of fiscalist zijn volledig op de hoogte van uw dossier.

Wanneer uw situatie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, kunt u bij ABIN gebruik maken van een team van specialisten op het gebied van belastingen, pensioenen en personeelszaken.

Bij ABIN heeft u online altijd inzicht in uw gegevens. U kunt zelf inloggen, op elk moment van de dag en vanaf elke plaats. Afhankelijk van waar u voor kiest, heeft u toegang tot:

 

Klachtenregeling

Natuurlijk proberen wij u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent dan heeft ABIN een klachtenregeling. We zorgen altijd voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing.

Klacht indienen: bent u niet tevreden over de uitvoering van de werkzaamheden door één van onze medewerkers? Of wilt u eventuele onregelmatigheden melden? Dan kunt u een klacht indienen op de volgende manier: mail uw klacht naar R. Moerland: klachten@abin.nl of stuur de klacht per post naar ons kantoor. Vermeld daarbij:

  • uw naam en adres
  • naam medewerker op wie de klacht betrekking heeft
  • dagtekening en uw handtekening
  • omschrijving van het gedrag waartegen de klacht gericht is
  • reden waarom u de klacht indient

Wanneer u een voorstel over de afwikkeling van de klacht heeft, kunt u dit ook direct aangeven.

Klachtenregeling downloaden

Klacht over een registeraccountant of accountant-administratieconsulent
Wanneer u een klacht over een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent kunt u in bepaalde gevallen terecht bij:

  • de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) of
  • de Accountantskamer in Zwolle.

Voor meer informatie: www.nba.nl of www.accountantskamer.nl

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

ABIN accountants B.V.
ABIN Adviseurs B.V.

Mede gebaseerd op art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) en art. 55 van de nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten en de Wet Huis Klokkenluiders acht ons kantoor het van belang dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de (accountants)organisatie aan de orde kunnen stellen.

Artikel 1 Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op ABIN accountants B.V. en ABIN Adviseurs B.V. (hierna “ABIN”) en ziet toe op de volgende situaties:
a. handelingen door bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van ABIN die kunnen leiden tot strafbare feiten;
b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van ABIN;
c. geconstateerde of vermoede overtredingen van interne regelgeving door bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van ABIN;
d. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
e. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie door bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van ABIN;
f. (dreigende) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, aantasting van het milieu, het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, andere regels dan een wettelijk voorschrift, verspilling van overheidsgeld;
g. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Artikel 2 Procedure
1. Meldingen binnen het kader van deze regeling kunnen worden verricht door bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van ABIN, klanten van ABIN en ieder ander buiten ABIN.

2. Indien er, naar het oordeel van de melder, sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de compliance officer en/of een lid van het MT van ABIN accountants B.V. /ABIN Adviseurs B.V.

3. De melding aan de compliance officer kan al dan niet anoniem geschieden en vindt uitsluitend schriftelijk of elektronisch plaats via:
compliance@ABIN.nl
of
ABIN accountants B.V. /ABIN Adviseurs B.V.
a.v. Compliance Officer of naam van het MT-lid aan wie de melding plaatsvindt (o.v.v. strikt vertrouwelijk)
Adres:
Postbus 183
2200 AD Noordwijk

4. De compliance officer c.q. het MT-lid bevestigt de melding binnen één week na de ontvangst van de melding aan de melder (behoudens in geval van een anonieme melder). De compliance officer c.q. het MT-lid informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

5. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie, zoals genoemd in artikel 1 ad a tot en met g, informeert de compliance officer (als de melding aan de compliance officer is gedaan) dan wel het MT-lid aan wie de melding heeft plaatsgevonden, onmiddellijk de overige MT-leden van ABIN, tenzij de melding een of meerdere MT leden betreft, in welk geval de compliance officer de andere (niet bij de melding betrokken) MT leden informeert.

6. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving, informeert de compliance officer c.q. het MT-lid eveneens het MT, tenzij de melding een of meerdere MT leden betreft, in welk geval de compliance officer c.q. het MT-lid de andere MT leden informeert.

7. Direct na ontvangst van de melding zal het MT een onderzoek naar de melding (laten) starten en bepalen welk MT lid dit onderzoek zal uitvoeren.

8. Het MT-lid welke wordt belast met het onderzoek informeert de melder (behoudens in geval van een anonieme melder) uiterlijk vier weken na de afhandeling van zijn melding over de maatregelen die zijn genomen na instemming MT. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de compliance officer c.q. het MT de melder (behoudens in geval van een anonieme melder) hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

9. Als de melding betrekking heeft op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving dan wordt in alle gevallen in overleg met de compliance officer gehandeld.

Artikel 3 Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de compliance officer c.q. het MT ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Artikel 4 Rechtsbescherming
1. Het MT (of de compliance officer) garandeert dat meldingen die door de melder te goeder trouw en volgens onderhavige regeling zijn gedaan en die betrekking heeft op een situatie zoals beschreven in artikel 1, op geen enkele wijze in zijn (rechts-)positie wordt benadeeld.

2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Vertrouwenspersoon
De compliance officer c.q. het MT-lid aan wie de melding is gedaan fungeert als vertrouwenspersoon.

Artikel 6 Werking en publicatie
Deze regeling treedt in werking per 1 oktober 2016. De regeling kan worden gewijzigd. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van ABIN en worden opgenomen in het kwaliteitshandboek en de informatiegids 2017.

Privacy

ABIN hecht groot belang aan het veilig verwerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in onze Privacyverklaring. De huidige verklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. Wij raden u aan deze goed te lezen. Naar de Privacyverklaring

 

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren