Klokkenluidersregeling

Inleiding

Integriteit en veiligheid heeft de directie van Abin uiteraard hoog in het vaandel staan en we doen er dan ook alles aan om beide te waarborgen. Dat kan helaas niet voorkomen dat het weleens misgaat, mis dreigt te gaan of mis lijkt te gaan. Uiteraard kan je daar altijd melding van maken bij je eigen of een andere leidinggevende of bij een directielid.

Wil je officieel Melding doen van een Misstand, van een Vermoeden van een misstand of van een (gevaar voor) Schending van het Unierecht binnen Abin, dan vind je in deze regeling hoe je om moet of kunt gaan met het officieel melden daarvan.

Het doel van de regeling is het vastleggen van een procedure voor de behandeling van Meldingen van Medewerkers van Abin en derden ter uitwerking van de klokkenluidersregeling zoals opgenomen in de Wet bescherming klokkenluiders mede in relatie tot artikel 25 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO), de artikelen 5 lid 1 onder a, sub 4 en 9 lid 3 van de NVKS en artikel 20a de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Gelet op het belang dat de directie van Abin hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid is de navolgende regeling vastgesteld:
 

Artikel 1. Begripsbepalingen
 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 2. Abin: Abin holding B.V., Abin accountants B.V., Abin finance support B.V. en Abin audit B.V., zowel tezamen als ieder afzonderlijk;
 3. Adviseur: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een Melder in vertrouwen wordt geraadpleegd over een Misstand, een Vermoeden van een misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht binnen Abin;
 4. Afdeling advies van het Huis: de afdeling advies van het Huis bedoeld in artikel 3a, lid 2 Wet bescherming klokkenluiders;
 5. Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis bedoeld in artikel 3a, lid 3 Wet bescherming klokkenluiders;
 6. Benadelingsverbod: verbod op elke vorm van benadeling van een Melder uit de Kring van beschermden die een Melding heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: schorsing, ontslag, een negatieve beoordeling, pesterijen of uitsluiting, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten of het intrekken van een vergunning. Ook dreigen met of een poging doen tot benadeling valt onder het Benadelingsverbod. Het Benadelingsverbod geldt ook voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen die een Melder bijstaan;
 7. Bevoegde autoriteit: onafhankelijke functionaris of functionarissen, waar de Melding kan worden gemeld, en welke onafhankelijke functionarissen zorgvuldige opvolging kunnen geven aan de Melding:
 • de Autoriteit Consument en Markt;
 • de Autoriteit Financiële Markten;
 • de Autoriteit persoonsgegevens;
 • De Nederlandsche Bank N.V.;
 • het Huis;
 • de Nederlandse Zorgautoriteit;
 • bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden genoemd in de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305).
 1. Huis: het Huis voor Klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders, dat openstaat voor Melders;
 2. Hoogst leidinggevende: het orgaan of de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie van Abin, zijnde de leden die deel uitmaken van de directie van Abin;
 3. Kring van beschermden: diegenen waarvoor deze Meldregeling geldt, is iedereen die werkzaamheden verricht voor Abin, zowel diegenen die een huidige, voormalige en/of toekomstige werkrelatie met Abin hebben, zoals:
 • Werknemers,
 • ambtenaren,
 • zelfstandigen en opdrachtnemers (bijv. consultants, freelancers, aannemers, leveranciers),
 • aandeelhouders en bestuurders,
 • vrijwilligers,
 • bezoldigde of onbezoldigde stagiairs,
 • personeel van aannemers en leveranciers,
 • ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd,
 • sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen, en ook de familieleden en collega’s van de Melder;
 1. Melder: diegene uit de Kring van beschermden die een Melding overweegt, doet of heeft gedaan op de in deze Meldregeling voorgeschreven wijze;
 2. Meldpunt: intern punt waar de Melding kan worden gemeld bij een onafhankelijke functionaris of functionarissen en van waaruit zorgvuldige opvolging wordt gegeven aan de Melding;
 3. Meldregeling: deze regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling);
 4. Melding: melding van een Vermoeden van een misstand, een Misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht binnen Abin;
 5. Misstand: een misstand is:
 • een (gevaar voor) Schending van het Unierecht, of
 • een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 • een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 • een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

 1. Onderzoekers: degenen aan wie het Meldpunt het onderzoek naar de Melding opdraagt;
 2. Schending van het Unierecht: een werkgerelateerde schending of een gevaar voor schending van het Unierecht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op volgende domeinen van het Unierecht:
 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van persoonsgegevens;
 1. Unierecht: de rechtsorde van de Europese Unie, zijnde het geheel van Europese wetten en regels;
 2. Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een Melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie als hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij Abin heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
 3. Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling: de persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een Melder in vertrouwen kan worden geraadpleegd over het al dan niet doen van een Melding;
 4. Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid voor Abin verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid voor Abin verricht of heeft verricht.
 5. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij- en hen-vorm te worden gelezen.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen.
 1. Deze Meldregeling geldt voor Melders die bij het Meldpunt of bij een Bevoegde autoriteit Melding doen.
 2. Diegenen die behoren tot de Kring van beschermden kunnen van deze Meldregeling gebruikmaken en vallen onder het Benadelingsverbod, mits de Melding op de in deze Meldregeling voorgeschreven wijze is gedaan.

 

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de Melder.
 1. Een Melder en alle personen uit de Kring van beschermden die een Melding overwegen, hebben de mogelijkheid om een Adviseur in vertrouwen te raadplegen over een Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht.
 2. Een Melder en alle personen uit de Kring van beschermden die een Melding overwegen, hebben de mogelijkheid om de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling te verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht.
 3. Een Melder en alle personen uit de Kring van beschermden die een Melding overwegen, hebben de mogelijkheid om de Afdeling advies van het Huis te verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht. Zie: nl.

 

Artikel 4. Melding bij het Meldpunt of de Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling (interne Melding).
 1. Intern Melden bij het Meldpunt of bij de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling heeft de voorkeur van de directie van Abin, omdat de Misstand of Schending van het Unierecht dan het snelst kan worden aangepakt. De directie van Abin kan dan ook eventueel direct maatregelen nemen om de Misstand of Schending van het Unierecht te stoppen. Bij direct extern Melden mist de Melder de interne onderzoeksmogelijkheid.
 2. Een Melder met een Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht binnen de organisatie van Abin kan daarvan melding doen bij:
 • het Meldpunt, welke wordt vertegenwoordigd door de compliance officer en de jurist arbeidsrecht. In de personeelsgids van Abin wordt aangegeven wie de hiervoor genoemde functies uitoefenen. Een Melding kan worden gestuurd naar Meldpunt-klokkenluider@abin.nl.
 • de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling, zijnde de vertrouwenspersoon van Abin. Een Melding kan worden gestuurd naar vertrouwenspersoonklokkenluidersregeling@abin.nl.
 1. De Melding bij het Meldpunt of de Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling kan de Melder zowel schriftelijk als mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsystemen of op verzoek van de (eventuele toekomstige) Melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
 2. Iemand die Melding doet bij het Meldpunt, heeft recht op:
 • ontvangstbevestiging binnen zeven dagen;
 • informatie over de vervolgstappen binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging;
 • geheimhoudingsplicht: zijn of haar identiteit mag niet zonder toestemming worden bekendgemaakt;
 • bescherming van zijn of haar persoonsgegevens;
 • bescherming tegen benadeling.

 

Artikel 5. Registratie van Meldingen.
 1. Als een Melder een Misstand, Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht alleen bij de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling heeft gemeld, brengt deze – slechts met uitdrukkelijke instemming van de Melder en op een met de Melder overeengekomen wijze en tijdstip – het Meldpunt en/of de Bevoegde instantie op de hoogte van de Melding met vermelding van de datum waarop hij de Melding ontvangen heeft. Indien door de Melder gewenst dient de identiteit van de Melder geheim te blijven. Deze kan alleen vrijgegeven worden als de Melder daarmee uitdrukkelijk instemt.
 2. Alle Meldingen worden door Abin geregistreerd in een daarvoor ingericht register.
 3. De gegevens van de Melding in het register worden vernietigd als zij niet langer noodzakelijk zijn. Zolang een onderzoek naar een Melding loopt of nadien een Melding bij een Bevoegde instantie is gedaan of een klacht- of gerechtelijke procedure loopt, blijven de gegevens van de Melding in het register in ieder geval behouden.
 4. Als een Melding wordt gedaan mondeling in persoon of via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem, dan wordt de Melding geregistreerd door:

–           het gesprek op te nemen en als zodanig op te slaan, waarbij aan de Melder vooraf toestemming wordt gevraagd voor het opnemen van het gesprek; óf

–           een nauwkeurige schriftelijke weergave (transcriptie) van het gesprek op te slaan, de Melder wordt in de gelegenheid gesteld om de schriftelijke weergave te controleren, eventueel te corrigeren en ter goedkeuring te ondertekenen. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.

 1. Het Meldpunt stuurt de Melder binnen 7 dagen een bevestiging dat de Melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de Melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de Melding.

 

Artikel 6. Melding bij de Bevoegde autoriteit (externe Melding).

Meldingen, ook anonieme Meldingen, kunnen direct of na een interne Melding extern worden gemeld bij de Bevoegde autoriteit.

Artikel 7. Bescherming Melders tegen benadeling.
 1. Alle Melders en iedereen uit de Kring van beschermden die een Melding overweegt of bij een Melder betrokken is, valt onder het Benadelingsverbod en wordt aldus beschermd tegen benadeling, zodat zij altijd zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid hebben om te Melden over een (Vermoeden van een) Misstand binnen de organisatie of het melden van informatie over (gevaar voor) Schending van het Unierecht.
 2. Het Benadelingsverbod geldt ook voor de Adviseur, de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling en de Onderzoekers.
 3. De directie van Abin draagt er zorg voor dat leidinggevenden en collega’s van de Werknemer die een Melding doet, zich, conform het Benadelingsverbod, onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een Misstand, een Vermoeden van een misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de Melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  1. het pesten, negeren en uitsluiten van de Melder;
  2. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de Melder;
  3. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de Melder of collega’s van de Melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
  4. het intimideren van de Melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn Melding doorzet.
 4. De directie van Abin spreekt Werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de Melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.
 5. Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld laster, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of schending van het auteursrecht of de geheimhoudingsplicht als zij terecht aannamen dat dit noodzakelijk was om een Misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht te onthullen.
 6. Deze Meldregeling en het Benadelingsverbod zijn niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een Melder, ook niet voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.
 7. De Melder die een Melding maakt, moet niet uit persoonlijk gewin handelen; ook dan gelden deze Meldregeling en het Benadelingsverbod niet.
 8. De Melder die een Melding maakt van een Misstand, het Vermoeden van een misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht waaraan hijzelf bewust heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

 

Artikel 8. Geheimhouding, vertrouwelijke omgang met de Melding en de identiteit van de Melder.
 1. De Melder die een Misstand, het Vermoeden van een misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht meldt en diens Adviseur alsook degene(n) aan wie een Misstand, het Vermoeden van een misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht is gemeld, behandelen de Melding vertrouwelijk.
 2. Iedereen die betrokken is bij een Melding of het onderzoek naar een Vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Zonder voorafgaande toestemming van Abin wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie wordt de identiteit van de Melder niet genoemd en wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de Melder gewaarborgd blijft.

Dit geldt niet als enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of als uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet Bescherming Klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 1. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
 • gegevens over de identiteit van een Melder en van degene aan wie de Misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
 • informatie over een bedrijfsgeheim.
 1. Al diegenen die bij de behandeling van een Melding betrokken zijn maken de identiteit van de Melder niet bekend zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van de Melder en gaan met de informatie over de Melding vertrouwelijk om. De Melder kan voorwaarden aan zijn instemming verbinden.
 2. Al diegenen die bij de behandeling van een Melding betrokken zijn maken de identiteit van de Adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Melder en de Adviseur.
 3. Indien een Misstand, een Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht is gemeld via de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling en de Melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling en stuurt de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling dit onverwijld door aan de Melder.

 

Artikel 9. Behandeling van de interne melding door Abin.
 1. Het Meldpunt stelt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, een onderzoek in naar de gemelde Misstand, Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht, tenzij:
 2. de Melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 3. op voorhand duidelijk is dat de Melding geen betrekking heeft op een Misstand, een Vermoeden van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht als bedoeld in deze Meldregeling.
 4. Het Meldpunt kan ten aanzien van de Melding ten alle tijden in overleg treden met de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling, ook indien de Melder de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling niet heeft geraadpleegd.
 5. Indien het Meldpunt besluit geen onderzoek in te stellen, informeert het Meldpunt de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling daar binnen twee weken na de interne Melding schriftelijk over. Dit besluit wordt met redenen omkleed.
 6. Als het Meldpunt besluit om wel onderzoek in te stellen, dan informeert het Meldpunt de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling daar binnen twee weken na de interne Melding schriftelijk over.
 7. Het Meldpunt beoordeelt of de Bevoegde autoriteit van de Melding op de hoogte moet worden gebracht. Indien het Meldpunt de Bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt het Meldpunt de Melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
 8. Het Meldpunt kan het onderzoek opdragen aan Onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de (vermoede) Misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht. De Melder wordt hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte gesteld.
 9. Het Meldpunt informeert de personen op wie een Melding betrekking heeft over de Melding en over het eventueel op de hoogte brengen van de Bevoegde autoriteit, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

 

Artikel 10. De uitvoering van het onderzoek.
 1. Het Meldpunt stelt de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. Het Meldpunt draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
 2. Voor zover de Melding het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een persoon betreft, stelt het Meldpunt deze persoon (de betrokkene) in de gelegenheid te worden gehoord. Het Meldpunt draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de betrokkene. De betrokkene ontvangt hiervan een afschrift.
 3. Het Meldpunt kan ook anderen horen, maar in ieder geval de directie van Abin. Het Meldpunt draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
 4. Als de inhoud van de door de directie van Abin verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van het Meldpunt moet blijven, wordt dit aan het Meldpunt medegedeeld.
 5. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een Melding is het Meldpunt bevoegd alle relevante documenten op te vragen die hij voor de vorming van zijn advies nodig acht. De directie van Abin is in beginsel verplicht om aan het Meldpunt de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan. Als de gevraagde informatie niet of deels door de directie van Abin wordt verschaft, dan wordt dit met redenen omkleed en kenbaar gemaakt aan het Meldpunt.
 6. Melders mogen het Meldpunt alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
 7. Het Meldpunt kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen, met inachtneming van het bepaalde in lid 8 van dit artikel.
 8. Tot een maximum van € 2.500,00 worden door het Meldpunt gemaakte kosten automatisch in rekening gebracht bij de directie van Abin. Kosten boven dit maximum moeten – voordat ze worden gemaakt – ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie van Abin.

 

Artikel 11. Adviesrapport.
 1. Als het Meldpunt de Melding in onderzoek heeft genomen, dan legt het Meldpunt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de Melding zijn bevindingen betreffende de Melding vast in een adviesrapport gericht aan de directie van Abin. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de Melding en doet het Meldpunt aanbevelingen aan de directie van Abin.
 2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd en informeert het Meldpunt de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling en de directie van Abin hierover. Binnen maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging moet de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling echter geïnformeerd worden over de opvolging en de eventuele vervolgstappen.
 3. Het adviesrapport met aanbevelingen wordt – voor zover nodig voor de bescherming van de Melder – in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het Meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen verstrekt aan de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling en de directie van Abin.

 

Artikel 12. Standpunt
 1. Binnen vier weken na ontvangst van het adviesrapport van het Meldpunt worden de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling, het Meldpunt en degene(n) op wie de Misstand, het vermoeden van een Misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht betrekking heeft, door of namens de directie van Abin schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende de Melding. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid, dan wel zal leiden.
 2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal vier weken. De directie van Abin doet hiervan schriftelijk melding aan de Melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling, aan het Meldpunt en aan degene(n) op wie de Misstand, het vermoeden van een Misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht betrekking heeft.

 

Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Abin.
 1. De directie van Abin stelt de Melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de directie van Abin te reageren.
 2. Indien de Melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de directie van Abin onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of Misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de directie van Abin sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de directie van Abin hier inhoudelijk op en stelt zij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 9 t/m 12 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien de directie van Abin de Bevoegde autoriteit op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de Melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de directie van Abin aan Bevoegde autoriteit toe. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
 4. Indien de Bevoegde autoriteit niet door de directie van Abin op de hoogte is gesteld van de Melding, heeft de Melder de mogelijkheid de Melding alsnog extern te melden bij de Bevoegde autoriteit.

 

Artikel 14. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de Melder.
 1. De Melder en iedereen uit de Kring van beschermden die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een Melding, kan de Adviseur of Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem of haar wordt omgegaan.
 2. Het is aan de directie van Abin om aan te tonen dat de mogelijke benadeling niet het gevolg is van de Melding.
 3. De artikelen 9 t/m 12 zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. De Melder kan ook de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Abin zich jegens hem of haar heeft gedragen naar aanleiding van de Melding.

 

Artikel 15. Publicatie, rapportage en evaluatie.
 1. De directie van Abin draagt er zorg voor dat deze Meldregeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd en publiceert deze Meldregeling in een online omgeving waar iedereen die onder de Kring van beschermden valt de Meldregeling altijd niet traceerbaar kan raadplegen.
 2. Het Meldpunt en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van een Misstand, Vermoedens van een misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 3. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van (vermoedens van) een Misstand of (gevaar voor) Schending van het Unierecht en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 4. informatie over het aantal Meldingen en een indicatie van de aard van de Meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Abin;
 5. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de Melder;
 6. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een Melding en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de directie van Abin.
 7. Het Meldpunt stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
 8. Het Meldpunt stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van een Vermoeden van een misstand, een Misstand of een (gevaar voor) Schending van het Unierecht binnen Abin, de uitvoering van deze Meldregeling, en de rapportage kenbaar te maken. Het Meldpunt draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

 

Artikel 16 Werking en publicatie
 1. Deze regeling treedt in werking per 15 december 2023.
 2. De regeling kan worden gewijzigd.

In die situaties of omstandigheden die in deze Meldregeling niet zijn geregeld, beslist de directie van Abin.