Grip op later

Contact?

Close
Contact?

Privacyverklaring

Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Noodzakelijke cookies plaatsen Toegestaan
  Anonieme statistieken bijhouden Toegestaan
  Social media deelmogelijkheden laden Toegestaan
  Remarketing doeleinden Toegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Noodzakelijke cookies plaatsen Toegestaan
  Anonieme statistieken bijhouden Toegestaan
  Social media deelmogelijkheden laden Niet toegestaan
  Remarketing doeleinden Niet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Zorgvuldigheid staat centraal in onze privacyverklaring

Privacyverklaring

ABIN accountants B.V. (hierna: ABIN) hecht groot belang aan het veilig verwerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in deze Privacyverklaring die niet alleen van kracht is op onze dienstverlening maar ook in de situatie dat u onze website bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat. Indien u klant van ABIN bent wordt deze privacyverklaring als een aparte bijlage bij de opdrachtovereenkomst met u gevoegd, net als onze algemene voorwaarden.

ABIN als verwerkingsverantwoordelijke
ABIN wordt als accountantskantoor op grond van de AVG, aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door u in het kader van de dienstverlening worden verstrekt. U bent zelf op grond van de AVG ook verwerkingsverantwoordelijke of betrokkene voor de persoonsgegevens die u aan ABIN verstrekt. ABIN hoeft met u geen verwerkersovereenkomst te sluiten. ABIN hecht waarde aan helderheid en daarom leggen wij in deze privacyverklaring uit welke (persoons)gegevens wij verwerken, waarom wij die verwerken en hoe wij die beveiligen.

Persoonsgegevens via de website van ABIN
Via de website van ABIN worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. ABIN acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van opdrachten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • het verlenen van toegang tot de website of portal abin.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Gebruik van persoonsgegevens van u als klant van ABIN
Door gebruik te maken van onze dienstverlening laat u bepaalde informatie bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, die wij zelf verzamelen vanuit onze beroepsregels of wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Indien persoonsgegevens niet relevant zijn voor de dienstverlening zullen wij die niet bewaren en u verzoeken documenten aan te leveren met alleen de voor onze dienstverlening relevante (persoons)gegevens.

Wij maken onder andere gebruik van de volgende gegevens om de dienst te leveren:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud van e-mails
 • Titulatuur
 • Functie
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID gegevens / bewijs
 • Kenteken
 • Nationaliteit
 • Gebruikersnaam Portal
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens
 • Financiële gegevens
 • PEP gegevens
 • CV
 • Social media accounts

ABIN verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar opdrachtgevers:

 • Financiële tegoeden
 • Ras of etnische afkomst
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden

Beveiliging
ABIN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij rekening is gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de verwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s van betrokkenen.

In ieder geval betreffen dit de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Backup- en herstelprocedures
 • Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd)
 • Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast
 • Encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht (systeem-naar-systeem koppelingen) naar externe partijen
 • Beveiligingsbeleid
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten
 • Indringeralarm
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
 • (Sub)verwerkersovereenkomsten met derden
 • Veilige wijze van het opslaan van gegevensbestanden binnen het kantoornetwerk

Aansprakelijkheid
Voor klanten van ABIN geldt dat in de opdrachtovereenkomst en in de daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid van ABIN ook van kracht is op de verplichtingen die voor ABIN voortvloeien uit de AVG. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ABIN. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ABIN een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ABIN beschikt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens sturen naar uw contactpersoon bij ABIN of mailen naar gegevens@abin.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u dit aangeven via gegevens@abin.nl.

ABIN reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, nadat ABIN het verzoek heeft ontvangen.

ABIN wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaren van gegevens
ABIN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van opdrachtgever of andere gegevensverstrekker worden verzameld. De bewaartermijnen kunnen variëren vanwege wettelijke vereisten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor administratieve gegevens, of aansprakelijkheidsrisico’s. Diverse maatregelen zijn door ABIN genomen om periodiek gegevens te verwijderen die niet meer relevant zijn.

Verstrekking aan derden
ABIN verkoopt of levert geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ten behoeve van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

Met bedrijven die in opdracht van ABIN persoonsgegevens verwerken (sub-verwerkers), sluit ABIN een verwerkersovereenkomst. ABIN komt met een sub-verwerker overeen dat deze passende technische en organisatorische maatregelen implementeert om een op het risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij rekening is gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de verwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s van betrokkenen. ABIN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze website zijn social mediabuttons opgenomen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een social mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan social mediatoepassingen.

Registreren
Voor bepaalde onderdelen van onze dienstverlening moet u zich eerst registeren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Bovendien kunnen wij hierdoor contact met u opnemen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, facturering, betaling en overzicht van de diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij geven een nieuwsbrief uit waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze dienstverlening. U kunt zich op onze website hiervoor opgeven door uw e-mailadres op te geven. Stelt u geen prijs meer op deze nieuwsbrief? Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die wij van u ontvangen bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Datalekken
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als er bij het beveiligingsincident onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs uitgesloten kan worden.

Niet ieder datalek hoeft gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding is noodzakelijk als het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

ABIN heeft procedures inzake datalekken, neemt adequate maatregelen bij een datalek, zal u informeren en een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij (mogelijke) ernstige gevolgen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Over wijzigingen zullen wij u actief informeren. De huidige privacyverklaring dateert van 23 mei 2018.

 

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren